Ing. Blanka Barnová – autorizovaná krajinná architektka KA 0038

odborne spôsobilá osoba oprávnená vyhotovovať dokumenty starostlivosti o zeleň F – 213/2021

Dúbravská  62, 080 01 Prešov

tel.: +421 905 877 620

email: blanka@barnova.sk

IČO: 37 710 516