Hodnotenie zelene spočíva v komplexnom posúdení jej množstva, kvality, dostupnosti a jej významu v širších súvislostiach so zvyšným životom v meste alebo obci. Na hodnotenie zelene sa používajú rôzne spôsoby a postupy hodnotenia.

Cieľom hodnotenia stavu stromov je získať popis stromu, zhodnotiť jeho biologický a mechanický stav, zhodnotenie rizík spojených s jeho prítomnosťou na mieste kde rastie a dynamického odhadu budúcich zmien. Odhad budúceho vývoja súvisí s návrhom opatrení, ktoré by mali viesť k zlepšeniu zdravotného stavu stromu, prípadne i podmienok v ktorých rastie. Tieto informácie sú nutným predpokladom, na základe ktorého môže vzniknúť odborný prístup v starostlivosti o zeleň. Súčasťou hodnotenia je aj výpočet spoločenskej hodnoty jednotlivých drevín.